Merge Duplicate - Hợp nhất dữ liệu

Hợp nhất dữ liệu trùng trong hệ thống

Bước 1: Chọn hồ sơ bị duplicate, ở module bị trùng (tối đa 2 hồ sơ).

Bước 2: Nhấn chuột vào mũi tên, sau đó chọn Merge.

Bước 3: Hệ thống sẽ xuất hiện hồ sơ bị duplicate được chọn, sau đó chọn những dữ liệu Primary để qua tab hồ sơ Primary (giữ lại những thông tin chính). Sau đó nhấn Save.

Bước 4: Tiếp tục nhấn Confirm.

Bước 5: Hệ thống thông báo Merge dữ liệu thành công giữa các hồ sơ bị duplicate được chọn

Video hướng dẫn Merge dữ liệu trùng trên hệ thống

Last updated