Điểm danh học viên

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, nhấn vào chức năng Lớp học để hiển thị danh sách lớp mà giáo viên đã tham dự.

Bước 2: Lựa chọn lớp học muốn xem thông tin chi tiết như hình bên dưới.

Bước 3: Màn hình thông tin chi tiết lớp học sẽ được hiển thị như hình bên dưới, và chúng ta nhấn vào button "Điểm danh".

Bước 4.1: Màn hình "Điểm danh" hiện ra và chúng ta tiến hành điểm danh học viên.

Ở đây, chúng ta có thể điểm danh tất cả bằng bộ lọc trên App:

Bước 4.2: Thì ứng dụng sẽ hiển thị được như hình bên dưới.

Ví dụ: Trong lớp Toeic 900+ vào ngày 02/03/2023, cả lớp đi học đầy đủ, thì chúng ta tiến hành điểm danh bằng bộ lọc "Chọn tất cả" và chọn "Có mặt", sau đó chọn "Lưu danh sách".

Last updated