Chuyển đổi Target hàng loạt thành Lead

Bước 1: Lọc dữ liệu của Target ở trạng thái In Process (Tức dữ liệu này đã được xác thực). Tại action menu bên trái ta nhấn chọn Mass Update.

Bước 2: Tiếp theo chọn Convert to Lead là Yes (data sẽ được chuyển sang module Leads và bàn giao lại cho EC), có thể chọn thêm người Assign to, sau đó chúng ta nhấn chọn Update.

Bước 3: Hệ thống sẽ thông báo update thành công và chuyển dữ liệu về Leads.

Video hướng dẫn import hàng loạt Target

Last updated