Cập nhật hồ sơ học viên

Bước 1: Vào Profile học viên, chọn Edit.

Bước 2: Sau đó upload ảnh đại diện của học viên lên , cập nhật thông tin ngày sinh hoặc số điện thoại (Nếu có).

Bước 3: Cuối cùng click Save.