Cập nhật hồ sơ học viên, mật khẩu

Bước 1: Vào Profile học viên, chọn Edit.

Bước 2: Sau đó upload ảnh đại diện của học viên lên , cập nhật thông tin ngày sinh hoặc số điện thoại (Nếu có).

Bước 3: Click vào tab ParentsApp Infor , sau đó click vào chữ Change Password, nhập Passwork để chỉnh sữa lại mật khẩu học viên (Nếu học viên quên mật khẩu).

Bước 3: Cuối cùng click Save.