Comment on page
👩🎓

Cập nhật hồ sơ học viên, mật khẩu

Bước 1: Vào Profile học viên, chọn Edit.
Bước 2: Sau đó upload ảnh đại diện của học viên lên, cập nhật thông tin ngày sinh hoặc số điện thoại (Nếu có).
Bước 3: Nhấn vào tab ParentApp Info , sau đó chọn vào chữ Change Password, nhập Password để chỉnh sữa lại mật khẩu học viên (Nếu học viên quên mật khẩu).
Bước 4: Cuối cùng chọn Save.