Lịch sử khoản thu

Bước 1: Truy cập tính năng Học phí trên ứng dụng. Có thể thực hiện theo 2 cách sau::

-> Cách 1:

  • Nhấn vào avatar của học viên để hiển thị danh sách chức năng trên ứng dụng.

  • Tiếp theo, nhấp vào chức năng Học phí để theo dõi lịch sử các khoản thu của học viên.

  • Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các khoản thu "Đã thanh toán" hoặc "Chưa thanh toán" của học viên, khóa học và ngày thanh toán,... Nhấn vào khoản thu bất kỳ để xem chi tiết.

-> Cách 2:

  • Tại màn hình Cá nhân, nhấn vào chức năng Học phí để xem thông tin các khoản thu của học viên.

  • Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các khoản thu "Đã thanh toán" hoặc "Chưa thanh toán" của học viên, khóa học và ngày thanh toán,... Nhấn vào khoản thu bất kỳ để xem chi tiết.

Bước 2: Ứng dụng hiển thị thông tin chi tiết về khoản thu.

Last updated