Lịch sử khoản thu

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào chức năng Học phí để theo dõi lịch sử khoản thu của học viên.

Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các khoản thu đã thanh toán hoặc chưa thanh toán, gói học và ngày thanh toán,...