📲Giáo viên upload thư viện ảnh

Cải tiến: - Giáo viên có thể sử dụng app để đăng tải hình ảnh cho lớp do GV phụ trách. - Xem được thư viện ảnh và chỉnh sửa album ảnh - Đồng bộ với EMS và gửi thông báo, hiển thị trên app học viên (theo Phân quyền).

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, bấm vào chức năng Thư viện ảnh

Bước 2: Bấm vào button dấu cộng để tạo mới album ảnh

Bước 3: Nhập thông tin yêu cầu và chọn ảnh từ thiết bị

Bước 4: Bấm Tạo Album để lưu lại thông tin

Giáo viên có thể chọn tạo thư viện ảnh theo trung tâm.

Lưu ý :

Sau khi tạo thành công, Album ảnh cập nhật vào Dòng thời gian và mục Của tôi, hình ảnh đã tạo sẽ được hiển thị trên app và tự động đồng bộ lên EMS trong module Gallery với người tạo là tên của giáo viên thao tác.

Album trong Thư viện ảnh trên app khi được tạo thành công được hiển thị trong Dòng thời gian cùng với các Album khác

Mục Của tôi hiển thị những Album ảnh thuộc tài khoản của giáo viên đã đăng tải.

Thông tin Album trong Gallery trên EMS khi được tạo thành công:

Last updated