Quản lí đơn giá học phí

Bước 1: Đưa chuột vào thanh menu Course Fees chọn Create Course Fees.

Bước 2: Tại màn hình tạo đơn giá học phí, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

1: Tên đơn giá học phí

2: Gói giờ :

Hours : học phí bao nhiêu giờ và được sử dụng trong bao hiêu tháng

Session : học phí bao nhiêu buổi và được sử dụng trong bao nhiểu buổi

Hour/month : học phí 1 giờ bao nhiêu, học bao nhiêu giờ và gói này được sử dụng trong bao nhiêu tháng

Hour/week: học phí 1 giờ bao nhiêu, học bao nhiêu giờ và gói này hết hạn trong vòng bao nhiêu tuần

3: Đơn giá hoc phí cho 1 giờ hoặc trọn gói

4: Đơn giá học phí áp dụng cho chương trình học nào

5: Số giờ học/tuần và thời gian bắt đầu,kết thúc của khóa học đó

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn giá học phí khóa học được tạo.