Comment on page
📧

Email Marketing

Hành động gửi thông điệp thương mại, thường là cho một nhóm người, sử dụng email. Mọi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại có thể được coi là tiếp thị qua email
Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Emails, ta nhấn vào button Create Email Template để mở ra màn hình thêm mới Email Templates.
Bước 2: Tại màn hình tạo mới mẫu Email Template, nhập/chỉnh sửa đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó nhấn vào nút Save.
🙆♀
Ghi chú:
 1. 1.
  Tên Template
 2. 2.
  Loại Template (Email, Campaign, SMS)
 3. 3.
  Chèn biến: Tên, Loại, Địa chỉ,…
 4. 4.
  Tiêu đề của Template
 5. 5.
  Nội dung Template
 6. 6.
  Đính kèm theo tệp (Nếu có)
Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin mẫu Email Template vừa được tạo.