Email Marketing
Hành động gửi thông điệp thương mại, thường là cho một nhóm người, sử dụng email. Mọi email được gửi đến một khách hàng tiềm năng hoặc hiện tại có thể được coi là tiếp thị qua email.
Copy link