📕Gửi kết quả điểm danh, nội dung bài học

Gửi thông báo điểm danh, Ghi nhận học viên làm bài tập sau mỗi buổi học.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, sau đó nhấn chọn lớp cần gửi SMS, nội dung bài học, điểm danh đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình Điểm danh, nhập thông tin bài học, điểm danh học viên, nhận xét sau mỗi buổi học, và cuối cùng nhấn chọn Send Attendance Report để gửi thông báo đến phụ huynh về buổi học của bé.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Ngày thực hiện việc check homework

  2. Tên nội dung bài học (Nhập thông tin khi buổi học khác với chương trình học trong giáo án)

  3. Nội dung bài học

  4. Check Attendance cho học viên hàng loạt

  5. Check Homework cho học viên hàng loạt.

  6. Nhập nội dung bài tập về nhà hàng loạt (Nếu bài tập về nhà so với giáo án có thay đổi).

  7. Nhập nhận xét giáo viên cho các bé hàng loạt.

  8. Đánh giá điểm chuyên cần cho Học viên.

  9. Gửi thông báo đến App (Send Attendance Report) về việc đi học, trể, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên

🙋‍♂️ Lưu ý: Học viên có màu hồng trong danh sách: Đây là Học viên ko nằm trong buổi của ngày đó Mục đích đưa nó lên để gửi SMS.

Video hướng dẫn Điểm danh học viên sau mỗi buổi học

Last updated