SMS Marketing

👋 Tạo Template SMS chèn tham số

Bước 1: Đưa chuột vào module Email chọn Create Email Template .

Bước 2: Tại màn hình tạo mẫu Email Template chọn type là SMS, sau đó nhập/chỉnh sửa đầy đủ thông tin cần thiết, sau đó click vào nút Save.

Ghi chú:

1: Tên Template

2: Loại Template (Email,Campaign ,SMS)

3: Chèn biến :Tên,Loại,Địa chỉ,…

4: Subject:Tiêu đề của Template

5: Nội dung Template

6: Đính kèm tệp (Nếu có)

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin mẫu Email Template vừa được tạo.

📩 Gửi và xem lại lịch sử gửi

Gửi SMS hàng loạt

Bước 1 : Đưa chuột vào module Leads hoặc Student, sau đó chọn học viên mà bạn muốn gửi sms,tiếp theo click vào

Bước 2 : Sau đó click chọn Send SMS.

Bước 3 : Hệ thống hiển thị thông tin sms như: người nhận mẫu SMS và nội dung SMS, sau đó chọn Template gửi SMS (nội dung có thể nhập vào ) ,cuối cùng click Send để gửi.

🙆♀ Ghi chú :

1:Danh sách người nhận SMS

2:Chọn Template SMS gửi tin nhắn

3:Nội dung gửi tin nhắn (Người dùng có thể nhập vào thêm nội dung)

Gửi SMS đơn lẻ

Bước 1: Đưa chuột vào module Leads hoặc Student, sau đó chọn học viên mà bạn muốn gửi sms, tiếp theo click vào

Bước 2: Tại màn hình gửi SMS, chọn thông tin cần gửi SMS ,sau đó click Send để gửi tin nhắn cho học viên.

🙆♀ Ghi chú:

1:Chọn Template SMS gửi tin nhắn

2:Nội dung gửi tin nhắn (Người dùng có thể nhập vào thêm nội dung

Xem lại lịch sử gửi sms

Cách 1: Click chuột vào module SMS để xem lại lịch sử đã gửi tin nhắn cho học viên.

Cách 2: Hoặc bạn có thể vào module Student/Lead, chọn học viên cần xem, click vào supanel SMS lịch sử gửi sms cho học viên sẽ được hiển thị.