Cancel Phiếu thu

Trường hợp có thanh toán có 2 phiếu thu nhưng học viên chỉ đóng tiền 1 phiếu thu, phiếu thu còn lại không muốn đóng tiền nữa. Người dùng tiến hành Cancel phiếu thu để tránh ghi nhận công nợ ảo

Bước 1: Tại màn hình Payments, chọn thanh toán tương ứng

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của thanh toán, tại supanel Receipt, chọn phiếu thu cần Cancel

Bước 3: Chọn phiếu thu tương ứng

Bước 4: Tại màn hình Receipt, chọn Edit -> Chỉnh sửa Status thành Cancel

Last updated