Thêm Leads/Students vào lớp học thử

Khi học viên có nhu cầu học thử trước khi đăng ký học chính thức thì trung tâm có thể sử dụng chức năng này để cho học viên vào lớp học thử. Có 2 cách để thêm Leads và Students vào lớp học thử.

Cách 1: Áp dụng với cả Leads và Students

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, nhấp chọn tên lớp cần thêm học viên vào lớp học Demo.

Bước 2: Màn hình thông tin chi tiết của lớp học hiện ra

Ghi chú:

 1. Chọn tab Subpanel “Student Situations”.

 2. Lựa chọn loại học viên Lead/Student.

 3. Sau đó chọn Add to Class Demo.

Bước 3: Hệ thống hiện ra danh sách Leads/Students. Tại đây có thể lọc và chọn Leads/Students cần học viên cần đưa vào lớp học thử.

Ghi chú:

 1. Nhập các điều kiện lọc để tìm chính xác Leads/Students cần thêm vào lớp học thử.

 2. Ấn vào nút Search để tìm kiếm Leads/Students theo điều kiện lọc.

 3. Danh sách học viên theo điều kiện lọc. Nhấp vào tên Leads/Students để chọn học viên cần thêm vào lớp.

Bước 4: Màn hình Add Demo hiện ra và hiển thị thông tin lớp học và tên học viên được thêm vào.

Ghi chú:

 1. Chọn ngày bắt đầu học thử của Leads/Students.

 2. Chọn ngày kết thúc học thử của Leads/Students.

 3. Chọn Add để thêm học viên vào lớp học thử.

Lưu ý: Có thể chọn icon cuốn lịch nhỏ 📆 để thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc học thử của học viên.

Bước 5: Màn hình sau khi thêm Leads/Students vào lớp học thử thành công.

Cách 2: Chỉ áp dụng với Leads

Bước 1: Chọn modules Leads và tiến hành lọc và tìm kiếm học viên cần thêm. Sau đó nhấp vào tên học viên cần thêm.

Bước 2: Màn hình thông tin chi tiết Leads hiện ra.

Ghi chú:

 1. Tìm kiếm và chọn subpanel Lead Situations.

 2. Sau đó chọn Add to Class Demo để tiến hành thêm học viên vào lớp học thử.

Bước 3: Màn hình danh sách lớp hiện ra.

Ghi chú:

 1. Nhập tên lớp vào thanh tìm kiếm để tìm lớp cần thêm học viên.

 2. Chọn lớp cần thêm.

Bước 4: Màn hình thông tin lớp được chọn hiện ra.

Ghi chú:

 1. Chọn ngày bắt đầu học thử cho học viên.

 2. Chọn ngày kết thúc học thử cho học viên.

 3. Chọn nút Add để thêm học viên vào lớp.

Lưu ý: Có thể chọn icon cuốn lịch nhỏ 📆 để thay đổi ngày bắt đầu và kết thúc học thử của học viên.

Bước 5: Màn hình sau khi thêm học viên vào lớp học thử thành công.

Last updated