Quản lý cảnh báo

Bước 1: Tại màn hình truy cập của App, người dùng click chọn vào biểu tượng Tài khoản

Bước 2: Chọn Quản lý cảnh báo để tiến hành setup ngưỡng cảnh báo đối với kết quả kinh doanh trong tháng

Bước 3: Chọn Thêm cảnh báo

Bước 4: Chọn chỉ số muốn cài đặt cảnh báo

Bước 5: Cài đặt điều kiện cảnh báo

Ghi chú:

  1. Tên cảnh báo

  2. Cài đặt mục tiêu: Thiết lập mốc cảnh báo. Ví dụ: thiết lập mốc cảnh báo cho Total Sales trong tháng này là 1 tỷ. Nếu cuối tháng không đạt mục tiêu đề ra sẽ có cảnh báo từ hệ thống.

Last updated