Quản lý chiết khấu - Discount

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Discount, chọn Create Discount để mở ra màn hình tạo mới Discount.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới chiết khấu, nhập đầy đủ các trường thông tin cần thiết, sau đó chọn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin Discount

  2. Số tiền/ Phần Trăm Discount.

  3. Discount áp dụng với hình thức Payment Cashholder/Book/Gift/All.

  4. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc discount.

🙋‍♂️ Lưu ý: Có thể chỉ nhập số tiền hoặc phần trăm Discount

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của chiết khấu sau khi đã tạo thành công.

Bước 4: Sau khi tạo Discount thành công, kéo xuống supanel, chọn tab "Do not Apply with Discounts", để add Discount không được áp dụng đi kèm với Discount bạn tạo.

Bước 5: Bấm chọn Select để link đến Discount bạn cần không được áp dụng đi kèm.

Video hướng dẫn Quản lý chiết khấu

Last updated