🔁Thay đổi nội dung Lesson Plans

Trường hợp thay đổi nội dung của lớp học này hoặc tạo mới nội dung bài học nhưng không làm thay đổi nội dung bài học của các lớp học khác có cùng chương trình học.

Bước 1: Tại suppanel Record of Word trong màn hình lớp học, click chọn Select Lesson Plan

Bước 2: Chọn Create Lesson Plans.

Trường hợp tạo một Lesson Plans mới khác hoàn toàn với nội dung bài học trước đó.

Bước 1: Điền tên Lesson Plans, chọn Save để lưu lại. Tiếp theo chọn Lesson Plans vừa tạo để liên kết với lớp học

Bước 2: Tại Current Lesson Plans vừa tạo, chọn Edit để cấu hình nội dung bài học cho Lesson Plans

Trường hợp chỉnh sửa nội dung Lesson Plans nhưng không làm thay đổi nội dung bài học của các lớp khác.

Bước 1: Điền tên Lesson Plans, chọn Copy from currrent lesson plan (lấy nội dung bài học của lớp đang dạy để đổi thành nội dung bài học mới), sau đó Save để lưu lại. Tiếp theo chọn Lesson Plans vừa tạo để liên kết với lớp học

Bước 2: Chọn Edit để cấu hình nội dung bài học cho Lesson Plans

Bước 3: Thay đổi nội dung bài học, sau đó chọn Save để lưu lại.

🌤️Ghi chú:

  1. Bộ phận giáo vụ có thể thay đổi thứ tự nội dung bài học. Ví dụ: Trường hợp mình muốn buổi 2 sẽ học nội dung của bài học buổi 4 thì mình sẽ nhập lesson plans là buổi 4 vào dòng số 2.

  2. Thay đổi nội dung bài học

  3. (+) Thêm dòng

  4. (-) Xóa dòng

Last updated