ℹ️Thông tin số dư khi đổi giờ

Thao tác này sẽ giúp update lại Remain học viên khi lớp học bị đổi giờ. Người dùng có thể sử dụng số remain này để enroll học viên vào lớp hoặc đưa về doanh thu của Trung Tâm.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, nhấn chọn lớp mà học viên muốn delay.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết Classes, chọn vào subpanel chọn tab “Student Situations” sau đó nhấn vào button Delay.

Bước 3: Tại màn hình Delay , chọn thời gian Delay sau thời gian Kết thúc Lớp

⚠️ Lưu ý : Ngày dừng học > Ngày Kết Thúc học của Lớp, sau đó nhập lí do. Cuối cùng click Save để hoàn tất.

Ghi chú:

  1. Thông tin số giờ đã học /Số phi học viên đã học có đóng phí / chưa đóng phí trong Lớp.

  2. Thông tin số giờ học viên/Số tiền còn lại sau khi thực hiện đổi giờ.

🎉Mặc định số tiền/số giờ học viên sẽ hoàn về thanh toán gốc (Payment học viên sử dụng Enroll trong lớp).

Last updated