Inventory

Book/Gift

Bước 1: Click chuột vào module Admin chọn Admin.

Bước 2: Tại màn hình admin ,chọn Book/Gift.

Bước 3: Tại màn hình Book and Gift, click chọn Create Book/Gift.

Bước 3: Tại màn hình tao mới Book/Gift, nhập đầy đủ thông tin .Sau đó click Save.

🙆♀ Ghi chú:

1:Tên sách và mã sách

2:Đơn giá và ngày sách nhập/xuất về kho

3:Thể loại và tên danh mục

4:Đơn vị (Unit hay set)

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin Book/Gift khi Save thành công.

Book/Gifts Categories.

Bước 1: Đưa chuột vào module Admin chọn Admin.

Bước 2 : Tại màn hình Admin click vào chọn Book/Gifts Categories.

Bước 3: Tại màn hình Book/Gifts Categories, click Create Book/Gift fo Catalog.

Bước 4: Tại màn hình tạo mới, click chọn Search và Select.

Bước 5: Tại màn hình Search and select Book/Gift Categories, click chọn Create.

Bước 6: Tại màn hình tao mới Book/Gift Categories, nhập đầy đủ thông tin .Sau đó click Save.

Bước 7: Hệ thống hiển thị thông tin Book/Gift Categories khi Save thành công.

Book/Gift Types

Bước 1: Đưa chuột vào Menu chọn Admin.Tại màn hình Admin click vào chọn Book/Gift Types.

Bước 2: Tại màn hình Admin click vào chọn Book/Gift Types.

Bước 3: Tại màn hình Book/Gift Types, click chọn Create Book/Gift Types.

Bước 4: Tại màn hình Book/Gift Types, nhập đầy đủ thông tin .Sau đó click Save.

🙆♀ Ghi chú:

1::Tên loại Book/Gift

2:Order : Độ ưu tiên (Loại hay sử dụng hoặc quan trọng để số1)

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin Book/Gift Types khi Save thành công.

Inventory

Bước 1: Click chuột vào module Inventory. Chọn Create.

Bước 2: Tại màn hình tao mới, nhập đầy đủ thông tin .Sau đó click Save.

🙆♀ Ghi chú:

1:Thông tin sản phẩm (mã,tên,số lượng,đơn vị)

2:Ngày nhập sản phẩm và thông tin (Income : nhập sản phẩm vào, Expense : xuất sản phẩm ra bên ngoài).

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin sau khi Save thành công.