Xem kết quả học tập

Có thể thực hiện bằng 2 cách sau:

CÁCH 1:

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click chọn tính năng Kết quả học tập.

Bước 2: Click chọn vào lớp muốn xem kết quả học tập.

Bước 3: Ứng dụng sẽ hiển thị kết quả học tập của học viên trong lớp học đó.

CÁCH 2:

Bước 1: Tại màn hình Cá nhân, chọn chức năng Lớp học để hiển thị danh sách lớp của học viên. Sau đó chọn một lớp bất kì để xem kết quả học tập.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học, lựa chọn chức năng Kết quả học tập để hiển thị thông tin.

Bước 3: Ứng dụng sẽ hiển thị kết quả học tập của học viên trong lớp học đó.

Last updated