Xem kết quả học tập

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào chức năng Kết quả học tập để theo dõi kế quả học tập của học viên.

Bước 2: Nếu học viên học nhiều lớp thì có thể xem kết quả học tập của lớp khác bằng cách click vào tên lớp.

Bước 3: Click vào tên lớp cần theo dõi kết quả học tập.

Bước 4: Ứng dụng sẽ hiển thị nội dung chi tiết về lớp học và kết quả học tập của học viên trong lớp học đó.