Điểm danh

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, sau đó nhấn chọn lớp cần gửi thông báo đến App như lịch học bù, khai giảng đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình Điểm danh, nhập thông tin bài học, điểm danh học viên, nhận xét sau mỗi buổi học cũng như thông báo đến app.

🙆‍♀️ Ghi chú:

 1. Lớp thực hiện việc Điểm danh

 2. Ngày thực hiện Điểm danh

 3. Danh sách Học viên

 4. Điểm danh cho Học viên

 5. Kiểm tra bài tập về nhà của Học viên(nếu có)

 6. Đánh giá điểm chuyên cần cho Học viên

 7. Gửi thông báo đến App về việc đi học trễ, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên

 8. Gửi tin nhắn đến App về việc đi học trễ, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên

 9. Gửi SMS về điện thoại về việc đi học trễ, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên

 10. Tải lại danh sách Học viên trong buổi học đó

 11. Lựa chọn lại buổi học cần điểm danh

🙋‍♂️ Lưu ý: Học viên có màu trong danh sách: Đây là Học viên không nằm trong buổi của ngày đó. Mục đích đưa nó lên để gửi SMS.

Sau khi gửi thành công, mobile app sẽ nhận được thông báo như hình mẫu bên dưới.

Video hướng dẫn điểm danh học viên sau mỗi buổi học

Last updated