Danh sách học viên, thông tin đăng kí

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, nhấn chọn học viên mà bạn muốn xem thông tin.

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin thông tin của học viên như lịch sử thanh toán, lớp học,…

🙆‍♀️ Ghi Chú: Overview

  1. Sum| Paid: Tổng số tiền/giờ đã trả

  2. Sum| Enrolled: Tổng số tiền/giờ đã đăng kí vào lớp học

  3. Sum| Outstanding: Tổng số giờ học nợ

  4. Sum| Remain: Tổng số tiền/giờ còn lại

  5. Studied - Enroll: Tổng số tiền học viên đã học (tính tới thời điểm hiện tại)

  6. Drop revenue amount: Tổng số tiền/giờ đã được drop vào doanh thu phân bổ

Last updated