Links

Danh sách học viên, thông tin đăng kí

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, nhấn chọn học viên mà bạn muốn xem thông tin.
Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin thông tin của học viên như lịch sử thanh toán, lớp học,…
🙆‍♀️
Ghi Chú: Overview
 1. 1.
  Sum| Paid: Tổng số tiền/giờ đã trả
 2. 2.
  Sum| Enrolled: Tổng số tiền/giờ đã đăng kí vào lớp học
 3. 3.
  Sum| Outstanding: Tổng số giờ học nợ
 4. 4.
  Sum| Remain: Tổng số tiền/giờ còn lại
 5. 5.
  Studied - Enroll: Tổng số tiền học viên đã học (tính tới thời điểm hiện tại)
 6. 6.
  Drop revenue amount: Tổng số tiền/giờ đã được drop vào doanh thu phân bổ