Xuất sách kèm khóa học

Bước 1: Khi học viên mua khóa học đã bao gồm sách, nếu muốn xuất sách cho học viên.

Chúng ta chọn hồ sơ học viên, chọn tab Payments: Book/Gift, và chọn Create Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một tạo mới thanh toán.

Để miễn phí sách cho học viên, chúng ta check vào FREE Book/Gift

Bước 3: Thông tin thanh toán sách sau khi được lưu thành công.

Bước 4: Xuất phiếu thu kèm theo bằng bước sau (Nếu có).

Last updated