Quản lý điểm tích lũy - Loyalty

Tính năng tích điểm này cho phép học viên sử dụng để trừ vào tiền mua sách hoặc học phí cho khóa học.

Video hướng dẫn Quản lý Tích điểm

Last updated