Quản lý nâng cấp lớp

Đối với chương trình học có nhiều cấp độ, giáo vụ sử dụng tính năng Upgrade để tạo lớp học với cấp độ tiếp theo.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes, chọn lớp học mà bạn muốn Upgrade.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của lớp, nhấn vào Upgrade.

Bước 3: Tại màn hình Upgrade lớp học, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết sau đó nhấn Save để hoàn tất việc Upgrade lớp học.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Thông tin lớp học mới Upgrade

  2. Cấu hình thời gian mới cho lớp học được Upgrade, chương trình học

  3. Thông tin, sỉ số, ngày bắt đầu và kết thúc của lớp được Upgrade.

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Lớp học sau khi Upgrade thành công.

Bước 5: Khi upgrade lớp mới, ở subpanel nhấn vào tab Students Situation, sau đó nhấn vào button "Enroll Students".

Bước 6: Nhập đầy đủ các trường thông tin cần thiết, sau đó chọn Select Students và cuối cùng nhấn chọn Enroll.

🙆‍♀️ Ghi chú :

  1. Thông tin lớp học mới (lớp được upgrade, hoặc lớp New)

  2. Lựa chọn khoảng thời gian move học viên qua lớp mới.

  3. Chọn lớp học mà bạn muốn đưa danh sách học viên vào lớp Upgrade.

  4. Chọn Payment để Enroll học viên (Mặc định hệ thống sẽ tự chọn Payment nếu như KOC của lớp học và KOC của payment cùng chung 1 Chương trình học )

  5. ⏹️ Có thể chọn hàng loạt hoặc chọn từng học viên.

  6. Join with type: Thông tin học phí của học viên khi đăng kí lên lớp mới .

👉 Enrolled: Học viên còn khoảng học phí

👉 Outstanding: Học viên không đủ phí để join lớp mới nên add vào học nợ

7. Admission Status:

✖️ : Học viên đã có trong lớp, không thể add vào

✔️ : Học viên chưa có trong lớp, có thể add vào

Bước 7: Chọn OK để xác nhận việc Enroll Student vào trong lớp.

Bước 8: Màn hình hiển thị danh sách học viên khi thêm học viên vào lớp đã upgrade thành công.

Last updated