🔔Gửi thông báo nghỉ học, học bù

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes sau đó click chọn lớp cần gửi thông báo đến App như lịch học bù lịch khai giảng,... đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình điểm danh, nhấn chọn Send App Message nhập tin nhắn muốn gửi thông báo đến học viên qua app. Sau đó nhấn Send.

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Lớp thực hiện việc gửi SMS/Bài tập về nhà, điểm danh.

  2. Syllabus Custom: nội dung bài giảng của giáo viên (không phải nội dung dạy theo giáo án.

  3. Nội dung của bài học theo Syllabus như: Lesson, Topic, Homework và thông tin các buổi học gần nhất.

  4. Ngày của buổi học.

  5. Daily score: điểm hàng ngày giáo viên chấm cho học viên.

  6. Loyalty point: Điểm tích lũy của học viên.

  7. Send Attendance Report:

Send Attendance Report: gửi thông báo về việc đi học, trể, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên đến app.

Send App Messages: Gửi tin nhắn đến App như lịch khai giảng, học bù, đăng kí học lớp mới.

Send SMS: Gửi tin nhắn SMS đến học viên.

Sau khi gửi thành công, mobile app sẽ nhận được thông báo như hình mẫu bên dưới.

Last updated