Gửi thông báo nghỉ học, học bù

Bước 1: Click chuột vào module Classes sau đó click chọn lớp cần gửi thông báo đến App như lịch học bù lịch khai giảng,..đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, Click vào button Attendance & Homework

Bước 3: Tại màn hình điểm danh, click chọn Send App Mesage nhập tin nhắn muốn gửi thông báo đến học viên qua app. Sau dó click Send

🙆♀ Ghi chú:

1: Lớp thực hiện việc gửi SMS/Bài tập về nhà,điểm danh

2: Syllabus Custom: nội dung bài giảng của giáo viên (không phải nội dung dạy theo giáo án)

3: Nội dung của bài học theo Syllabus như: Lession, Topic, Homework và thông tin các buổi học gần nhất.

4: Ngày của buổi học

5: Daily score: điểm hàng ngày giáo viên chấm cho học viên

6: Loyalty point : Điểm tích lũy của học viên

7: Send Attendance Report: gửi thông báo về việc đi học,trể,làm bài tập về nhà,comment, điểm daily score của học viên đến app.

Send App Messages : Gửi tin nhắn đến App như lịch khai giảng, học bù, đăng kí học lớp mới...

Send SMS : Gửi tin nhắn SMS đến học viên.

Sau khi gửi thành công , mobile app sẽ nhận được thông báo như hình mẫu bên dưới.