Comment on page
🔔

Gửi thông báo nghỉ học, học bù

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes sau đó click chọn lớp cần gửi thông báo đến App như lịch học bù lịch khai giảng,... đến cho học viên.
Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.
Bước 3: Tại màn hình điểm danh, nhấn chọn Send App Message nhập tin nhắn muốn gửi thông báo đến học viên qua app. Sau đó nhấn Send.
🙆♀
Ghi chú:
 1. 1.
  Lớp thực hiện việc gửi SMS/Bài tập về nhà, điểm danh.
 2. 2.
  Syllabus Custom: nội dung bài giảng của giáo viên (không phải nội dung dạy theo giáo án.
 3. 3.
  Nội dung của bài học theo Syllabus như: Lesson, Topic, Homework và thông tin các buổi học gần nhất.
 4. 4.
  Ngày của buổi học.
 5. 5.
  Daily score: điểm hàng ngày giáo viên chấm cho học viên.
 6. 6.
  Loyalty point: Điểm tích lũy của học viên.
 7. 7.
  Send Attendance Report:
Send Attendance Report: gửi thông báo về việc đi học, trể, làm bài tập về nhà, comment, điểm daily score của học viên đến app.
Send App Messages: Gửi tin nhắn đến App như lịch khai giảng, học bù, đăng kí học lớp mới.
Send SMS: Gửi tin nhắn SMS đến học viên.
Sau khi gửi thành công, mobile app sẽ nhận được thông báo như hình mẫu bên dưới.