Tạo phí Delay (Charge Delay Fee)

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Payment, chọn Create Payment để mở ra màn hình tạo mới Payment.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới thanh toán, nhập đầy đủ các thông tin mà học viên có Payment TypeDelay Fee, sau đó nhấn Save để hoàn tất.

🙆‍♀️ Ghi chú:

1. Lựa chọn Student. Các phương pháp lựa chọn Student:

Cách 1: Nhập tên vào ô Textbox sau đó Enter

2. Lựa chọn loại Payment là: Delay Fee

3. Nhập số tiền delay fee

4. Ngày thanh toán, Số lần thanh toán và Thông tin thanh toán

Bước 3: Thông tin chi tiết của Payment Delay Fee vừa tạo.

Last updated