Hoàn tiền một phần - Refund

Được áp dụng khi học viên hoàn trả một phần học phí và phần còn lại Enrollment vào lớp

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Student, nhấn vào tên của học viên để mở ra màn hình thông tin chi tiết của học viên.

Bước 3: Tại màn hình thông tin Refund, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường bắt buộc phải nhập thông tin vào, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất.

Chú ý:

  1. Refund Amount: Số tiền còn lại -> Số tiền hoàn trả

  2. Admin Charge: Phí trả cho bên Admin khi Refund -> Khoản phí giữ lại trong hồ sơ học viên

Bước 4: Tiếp tục, ở tag Payment Tution Fee, ta có Payment PAYDB22-00123 -> Refund thì ra payment REFDB22-00018

Ta tiến hành vào lại Payment AYDB22-00123, chúng ta chọn thông tin ở mục Note.

Sau đó ta tiến hành Delete thông tin, và số tiền Admin Charge sẽ được hoàn lại.

Last updated