Tìm kiếm học viên

🙆‍♀️ Ghi chú:

  1. Global search: tìm kiếm toàn hệ thống, trên tất cả Center

  2. Private search: tìm kiếm trong module.

Video hướng dẫn tìm kiếm thông tin

Last updated