Convert Payment to Hour

Bước 1: Chọn payment mà học viên đã mua trước đó. Trong thông tin Payment chọn "Admin Action", lưu ý lúc nào use type là Amount, sau đó chọn Convert Payment.

Bước 2: Sau đó chọn use type là "To Hour", và cuối cùng nhấn chọn Submit.

Bước 3: Màn hình hiển thị thông tin covert payment thành công khi đã chuyển sang Hour. Lưu ý use type khi chuyển thành công sẽ là Hour.

Last updated