Sử dụng số dư cấn trừ cho Phí mua khóa học

Trường hợp áp dụng cho các khoản bảo lưu từ lớp học cũ do chuyển lớp, ngừng học, đăng kí khóa học mới

Bước 1: Bảo lưu học viên

Thực hiện thao tác bảo lưu để hệ thống tính lại số tiền còn dư của học viên. Tại màn hình Student Situation trong module Class, người dùng tìm đến học viên muốn bảo lưu, sau đó chọn Bảo lưu.

Chọn Ngày dừng học tại lớp và Lý do bảo lưu, hệ thống sẽ tính lại khoản Remain cho học viên.

Bước 2: Tạo thanh toán

Bước 3: Áp dụng khoản Remain

Khoản Remain này sẽ được cấn trừ cho Payment tương tự với Deposit

Last updated