Tạo nhóm cấu trúc bảng điểm

Gradebook Setting Group dùng để gom nhiều gradebook lại với nhau.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Gradebook Setting Groups, sau đó nhấn Create để tạo ra một nhóm cấu trúc bảng điểm mới.

Bước 2: Tại màn hình tạo nhóm cấu trúc bảng điểm, nhập tên nhóm cấu trúc bảng điểm (bắt buộc) và mô tả thêm (nếu có). Sau đó nhấn Save để lưu lại.

Bước 3: Hệ thống hiển thị nhóm cấu trúc bảng điểm đã được tạo thành công. Sau đó, tiến hành tạo cấu trúc các bảng điểm cụ thể cho nhóm này.

Last updated