Comment on page
🏚

Thông tin lớp giảng dạy

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes sẽ hiển thị tất cả thông tin các lớp được phân công giảng dạy.
Lưu ý: Muốn xem thông tin lớp nào thì chỉ cần chọn vào tên lớp đó.
Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin của một lớp khi nhấn vào xem chi tiết.