Siblings

Tạo mối quan hệ giữa anh/chị/em hay người giới thiệu trên hệ thống.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Students, nhấn vào tên của học viên để mở ra màn hình thông tin chi tiết của học viên.

Bước 2: Ở màn hình thông tin chi tiết của Students, ở subpanel phía bên dưới, ta chọn vào tab "Siblings" và bấm vào "Create Relationship".

Bước 3: Tại màn hình tạo mới Siblings, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường bắt buộc phải nhập thông tin vào, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Siblings mới.

Lưu ý:

  1. Type: Loại quan hệ (Siblings / Friends/ Acquaintances / Other Relationships)

  2. Referrer? : có phải người giới thiệu không?

Bước 4: Màn hình sau khi tạo mới Siblings.

Last updated