Chuyển tiền một phần - Transfer Fee

Được áp dụng khi học viên chuyển một phần học phí cho anh/chị/em và phần còn lại Enrollment vào lớp

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Student, nhấn vào tên của học viên để mở ra màn hình thông tin chi tiết của học viên.

Bước 3: Tại màn hình thông tin Transfer Fee, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường bắt buộc phải nhập thông tin vào, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất.

✍️ Ghi chú:

  1. Chọn thanh toán muốn chuyển phí

  2. Moving Amount: Số tiền còn lại sau khi trừ Admin Charge -> Số tiền chuyển phí

  3. Transfer to Student: Chọn học viên để chuyển phí đến

  4. Admin Charge: Phí trả cho bên Admin khi Refund -> Khoản phí giữ lại trong hồ sơ học viên, học viên có thể sử dụng hoặc quy về doanh thu cho trung tâm

  5. Transfer Out Date: Ngày thực hiện chuyển phí

Bước 4: Tiếp tục, ở tag Payment Tution Fee, ta có Payment PAYSG23-00068 -> Transfer Out thì ra payment REFSG23-00032

Vào lại Payment PAYSG23-00068, chọn thông tin ở mục Note.

Sau đó bấm nút Xoá (nếu đc phân quyền) và số tiền Admin Charge sẽ được hoàn lại thanh toán gốc của học viên

Cuối cùng ghi danh cho học viên với số tiền còn lại bằng tính năng Auto - Enroll

✍️ Ghi chú:

  1. Remain Amount: Số tiền còn lại sau khi chuyển phi

  2. Auto - Enroll: Tiến hành ghi danh vào lớp cho học viên

Last updated