Tìm kiếm học viên theo tiêu chí Filter

Tìm kiếm học viên qua các điều kiện loại

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Student, tại Menu Action Filter ta nhấn vào button Create, để bắt đầu tạo cửa sổ lọc.

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết, điều kiện cần lọc

  • Tiếp theo tùy theo việc bạn muốn tìm kiếm thông tin như thế nào, thì bạn sẽ nhấn chọn những trường phù hợp, ví dụ chúng tôi muốn lọc theo StatusAssigned to của học viên.

  • Với công cụ lọc: Is any of, Is not any of, Is empty, Is not empty.

🙆‍♀️ Ghi chú

  • Is any of: Bất kì

  • Is not any of: Không bất kì

  • Is empty: Trống

  • Is not empty: Không trống

Bước 3: Hệ thống sẽ load theo danh sách học viên thỏa mãn tiêu chí mà người dùng đã chọn, ví dụ chúng tôi lọc học viên theo Status là "Outstanding" và Assign to là "demo".

Video hướng dẫn sử dụng Filter, tạo Filter

Last updated