Campaigns

Một chiến dịch để Marketing thống kê danh sách khách hàng để biết được số lượng người sử dụng hệ thống