Comment on page

Campaigns

Một chiến dịch để Marketing thống kê danh sách khách hàng để biết được số lượng người sử dụng hệ thống

Một số tính năng của module Campaigns: