📊Campaigns

Một chiến dịch để Marketing thống kê danh sách khách hàng để biết được số lượng người dùng đã tiếp cận đến chiến dịch thông qua tính nang Campaign đo lường hiệu quả trên hệ thống EMS.

Một số tính năng của module Campaigns:

Last updated