Thêm mới Lead

Thêm mới khách hàng tiềm năng

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Leads, ta nhấn vào button Create Lead để mở ra màn hình thêm mới Lead.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Leads, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Leads mới.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Lead được tạo. Lúc này trạng thái của LeadNew tức Lead này vẫn chưa được chăm sóc và tương tác.

Chi tiết của Lead vừa tạo.

Video hướng dẫn tạo học viên tiềm năng

Last updated