Quản lý bảo lưu - Delay

Quản lý học viên bảo lưu trong lớp, hành động delay xảy ra khi học viên đã thanh toán đầy đủ tiền học phí trong lớp mà học viên muốn delay.

Video hướng dẫn bảo lưu học viên

Last updated