📟Upload hình ảnh học tập

Tính năng này dùng để update các hoạt động học tập của bé, upload các hình ảnh trong các buổi dã ngoại hoặc event mà trung tâm gửi về cho Phụ Huynh.

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Gallery, chọn Create Gallery.

Bước 2: Tại màn hình Gallery, chọn lớp và nhập hoạt động của bé, sau đó Upload hình ảnh và chọn ngày gửi thông báo đến phụ huynh về hoạt động. Cuối cùng click Save.

Last updated