Xem thư viện ảnh của học viên

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào Thư viện ảnh để xem thư viện ảnh của học viên trong lớp.

Bước 2: Ứng dụng hiển thị thư viện ảnh của học viên theo lớp

Bước 3: Click chọn hình ảnh cần xem, có thể tải về máy (nếu cần).

Last updated