Gửi tin nhắn qua Mobile App cho phụ huynh

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Classes sau đó click chọn lớp cần gửi thông báo đến App như lịch học bù lịch khai giảng,... đến cho học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, nhấn vào button Attendance & Homework.

Bước 3: Tại màn hình điểm danh, nhấn chọn Send App Message nhập tin nhắn muốn gửi thông báo đến học viên qua app. Sau đó nhấn Send.

Sau khi gửi thành công, mobile app sẽ nhận được thông báo như hình mẫu bên dưới.

Last updated