🔺Course Fees

Hướng dẫn nhập Cousre Fee trên Master Data

  1. Tên đơn giá học phí: Tùy theo chương trình học sẽ có đơn giá học phí khác nhau, vì vậy tên đơn giá học phí sẽ giống với tên chương trình học

  2. Thời lượng diễn ra chương trình học: Chương trình học sẽ diễn ra bao nhiêu buổi/ tuần, thời lượng mỗi buổi. Ví dụ chương trình Starter được tổ chức 2 buổi/ tuần, với thời lượng 90 phút/ buổi

  3. Tổng thời lượng của toàn khóa học: Có thể là tổng số giờ diễn ra, hay tổng số buổi học

  4. Đơn giá học phí cho toàn bộ khóa học.

Tạo đơn giá học phí

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Course Fees, nhấn vào button Create Course Fees để mở ra màn hình thêm mới Course Fees.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới đơn giá học phí, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Đơn giá học phí mới.

Ghi chú:

1. Tên thông tin đơn giá học phí.

2. Cấu hình đơn giá học phí

Gói giờ :

Hours: học phí bao nhiêu giờ và được sử dụng trong bao hiêu tháng

Session: học phí bao nhiêu buổi và được sử dụng trong bao nhiểu buổi

Hour/month: học phí 1 giờ bao nhiêu, học bao nhiêu giờ và gói này được sử dụng trong bao nhiêu tháng

Hour/week: học phí 1 giờ bao nhiêu, học bao nhiêu giờ và gói này hết hạn trong vòng bao nhiêu tuần

3. Đơn giá học phí cho 1 giờ hoặc trọn gói.

4. Trạng thái kích hoạt thông tin Đơn giá học phí.

5. Đơn giá học phí áp dụng cho loại Chương trình học.

6,7,8. Thời gian bắt đầu, Thời gian hết hạn của đơn giá học phí đó.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn giá học phí khóa học vừa được tạo.

Video Hướng dẫn tạo Course Fees dựa trên Master Data

Last updated