Xếp lịch giảng dạy

Bước 1: Ở màn hình danh sách của phân hệ Classes, sau đó chọn lớp mà muốn xếp lịch giảng dạy cho Giáo viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của Lớp học, chọn vào tab Sessions, sau đó chọn vào Schedule Teacher/TA.

Bước 3: Tại màn hình lựa chọn các tiêu chí để xếp lịch cho Giáo viên, sau đó chọn vào button Check.

Lưu ý:

  • Even Lessons: xếp sắp bài học tuần chẵn

  • Odd Lessons: xếp sắp bài học tuần lẻ

  • Even weeks: tuần chẵn

  • Odd weeks: tuần lẻ

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách Giáo viên phù hợp, chọn Giáo viên muốn xếp, chọn Save để hoàn tất.

Bước 5: Nhấn OK để xác nhận việc xếp lịch cho Giáo viên.

Bước 6: Hệ thống hiển thị sau khi xếp lớp cho giáo viên thành công.

Video hướng dẫn Phân công giáo viên phụ trách giảng dạy

Last updated