📇

Quản lý chương trình học

Những chức năng trong hệ thống giúp quản lý chương trình học một cách hiệu quả:
Tạo chương trình học và giáo án theo từng buổi học
Chỉnh sửa giáo án/bảng điểm
Cấu hình số giờ/lớp và quản lý Upgrade lớp