Thêm học viên vào buổi Demo - Học thử

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Schedules, chọn buổi Demo cần thêm học viên.

Bước 2: Tại màn hình chi tiết của buổi Demo, chọn tab Subpanel “Demo”. Sau đó chọn học viên cần Add vào buổi Demo.

1. Lựa chọn loại Học viên: Lead hoặc Student

2. Chọn học viên cần thêm vào buổi Demo

3. Gửi SMS để nhắc nhở học viên tham gia buổi Demo

4. Gửi Email để nhắc nhở học viên tham gia buổi Demo

5. Link đến report

Bước 3: Bấm vào "Select" để chọn học viên cần thêm vào buổi PT.

Bước 4: Kết quả sau khi thêm thành công học viên vào buổi Placement Test. Đồng thời, trạng thái của Leads sẽ được cập nhật là Ready to PT.

Video hướng dẫn thêm học viên vào lớp học thử

Last updated