Gửi Kết Quả Học Tập

Bước 1: Đưa chuột vào Menu Class chọn View Class,sau đó chọn lớp muốn xem bảng điểm/chấm điểm học viên.

Bước 2: Tại màn hình Lớp học,click vào Tab “Gradebook” sau đó chọn bảng điểm mà bạn cần xem/chấm điểm hoặc thay đổi cấu trúc bảng điểm.

Bước 3: Tại màn hình quản lý bảng điểm,click “Edit”.

Bước 4: Click chọn status "Approved" ,sau đó click Save để gửi kết quả học tập về cho học viên.

Lưu ý:

Trường hợp muốn gửi thông báo điểm cho học viên nhiều lần click Send Notification.