📈Tạo thanh toán hàng loạt

Trường hợp ghi danh học viên vào lớp và tạo thanh toán khi xác nhận học viên thực học.

Bước 1: Đối với các bạn học viên xác nhận thực học, tiến hành tạo thanh toán hàng loạt cho học viên.

🙆‍♀️Ghi chú:

  1. Lớp tạo thanh toán

  2. Danh sách học viên tạo thanh toán hàng loạt

  3. Lựa chọn Payment TypeCashholder.

  4. Lựa chọn Course Fees tương ứng với lớp học

  5. Nhập số giờ học viên mua khóa học

  6. Lựa chọn các Discounts/Sponsor Code(Nếu có).

  7. Lựa chọn số lần thanh toán

📯Lưu ý:

Đối với thao tác tạo thanh toán hàng loạt, các bạn học viên phải giống nhau về số giờ học, ngày bắt đầu, ngày kết thúc thì mới tạo thanh toán được.

Bước 2: Xác nhận thanh toán cho học viên. Anh chị phụ trách thu tiền vào hồ sơ học viên, tại Payment: Tuition Fee, chọn thanh toán tương ứng

Bước 3: Tại tab Payment, xác nhận thanh toán cho học viên

Trạng thái trong lớp học của học viên hiện tại sẽ là Enrolled

Last updated