📳SMS

SMS trên EMS sẽ có trạng thái đã gửi "RECEIVE", DOTB có lưu ý lại một số thông tin

  • DOTB chỉ là người xuất đi tin nhắn đó đến cho nhà mạng.

  • Nhà mạng họ sẽ xem nội dung tin nhắn đó có quảng cáo hay không thì nó mới đồng ý gửi cho khách hàng.

  • Thông báo receive trên hệ thống có nghĩa là đã xuất tin nhắn đến cho nhà mạng thành công, việc của nhà mạng là họ có approved gửi đến cho người dùng hay không.

Lưu ý về việc gửi SMS quảng cáo, sẽ bị khóa Brand Name

  1. Nội dung: có chiều dài tối đa là 160 ký tự.

  2. Tần suất nhắn tin: là các tin nhắn gửi đi với tần suất quá mau: Nghĩa là trong một khoảng thời gian ngắn mà bạn gửi đi quá nhiều tin, thì nhà mạng sẽ chú ý.

  3. Các từ khóa xuất hiện trong nội dung: Với một tin nhắn có chứa quá nhiều các từ như khuyến mãi, giảm giá, quảng cáo,... Thêm một chú ý nữa là nội dụng tin nhắn bạn gửi đi cũng cần được thay đối sao cho linh hoạt. Trách tình trạng gửi đi quá nhiều tin nhắn với cùng một nội dung.

  4. Bỏ các từ khóa bị chặn trong nội dung tin nhắn: hiện nay, các nhà mạng đã tiến hành chặn nội dụng tin nhắn theo từ khóa.

  5. Các từ khóa bị chặn bao gồm các từ sau: Thông báo, cho VAT tiền, liên hệ, khuyến mãi, lãi suất,... và các từ khóa khác.

Có hai cách để gửi SMS:

Last updated