📗Kind Of Courses

HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU FILE MASTER DATA

Ghi chú

 1. Danh mục chương trình học: Trường hợp trung tâm đào tạo nhiều chương trình học như Ielts, Cambridge, Toeic,..

 2. Tên Chương trình học:

 3. Cấp độ (Level): Trường hợp chương trình học có nhiều cấp độ, ví dụ chương trình học Starters có các cập độ A, B, C

 4. Tổng số giờ học: Tổng thời lượng diễn ra của chương trình học. Ví dụ lớp A_Starters với chương trình học Starter diễn ra 2 buổi/tuần, thời lượng mỗi buổi là 90p và diễn ra trong vòng 5 tháng. Tổng số giờ học sẽ là 60 giờ.

Cấu hình Dropdown Kind of Course

Cấu hình Course Category, Prefel Level cho thông tin chương trình học.

Bước 1: Tại Avatar người dùng, trỏ chuột vào Admin để mở ra màn hình Admin.

Bước 2: Tại màn hình module Administration, nhấp chuột chọn Dropdown Editor.

Bước 3: Tại màn hình chi tiết Dropdown, lựa chọn mục "kind_of_course_list".

Bước 4: Nhập thông tin cần thêm cho chương trình cần cài đặt ở mục Item Name và Display Name (Lưu ý: 2 thông tin này nhập giống nhau). Sau đó bấm Add. Cuối cùng bấm Save để hoàn tất.

Ghi chú:

 1. Edit: Chỉnh sửa tên hiển thị của Item

 2. Remove: Xoá Item

 3. Item Name: Tên định danh Item

 4. Display Label: Tên hiển thị của Item trong Dropdown (Có thể thay đổi trường thông tin này theo ngôn ngữ của hệ thống đang sử dụng)

 5. Add: Thêm giá trị Item mới vào List Items

Lưu ý : Cấu hình hạng mục này sẽ thực hiện trên 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Tạo mới chương trình học

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Kind of Courses, sau đó chọn Create để mở ra màn hình tạo mới Kind of Courses.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Kind of Courses, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Save để hoàn tất việc tạo ra một khóa học mới.

Muốn chỉnh sửa lại thông tin số giờ trong lớp:

Vào chương trình học => bấm edit => chọn đúng level mà mình muốn fix => bỏ check chỗ “Cố định giờ” - Fixed Hour

🌤️ Ghi chú:

 1. Danh mục chương trình học

 2. Tên chương trình học

 3. Cấp độ của chường trình học, trường hợp có nhiều cấp độ

 4. Số giờ/lớp

 5. Giờ cố định của lớp học (Không được thay đổi số giờ học cho lớp này(nếu tích vào))

 6. Có thể Upgrade lên lớp mới.

 7. Tỉ lệ giờ giáo viên (chấm công theo hệ số giáo viên)

 8. Default Timeslot (bao gồm bao nhiêu phút/1 session)

 9. Đường dẫn của URL document của GradeBook Setting Group

 10. Lesson Plan: Nội dung giáo án tương ứng với chương trình học

Video Hướng dẫn tạo Kind Of Couses dựa trên Master Data

Last updated