Xem lại lịch sử gửi SMS

Cách 1: Ở màn hình danh sách của module SMS để xem lại lịch sử đã gửi tin nhắn cho học viên.

Cách 2: Hoặc bạn có thể Ở màn hình danh sách của module Student/Lead, chọn học viên cần xem, nhấn vào subpanel SMS lịch sử gửi SMS cho học viên sẽ được hiển thị.

Last updated