Quản lý Phiếu chi

Bước 1: Ở màn hình danh sách của module Center Expenses, ta nhấn vào button Create để mở ra màn hình thêm mới Center Expenses.

Bước 2: Tại màn hình tạo mới Center Expenses, nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng lưu ý rằng các trường (field) có chữ Required bắt buộc phải nhập thông tin vào, những field khác có thể bỏ qua, sau đó nhấn chọn button Save để hoàn tất việc tạo ra một Center Expenses mới.

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của phiếu chi vừa được tạo.

Video hướng dẫn Quản lý Phiếu Chi

Last updated